chính quyền trực thuộc TP TPHCM khác TP TP.Hà Nội, TP. Đà Nẵng thế nào?

Home » Tin tức » Tin Tức Thị Trường » chính quyền trực thuộc TP TPHCM khác TP TP.Hà Nội, TP. Đà Nẵng thế nào?

chính quyền trực thuộc TP TPHCM khác TP TP.Hà Nội, TP. Đà Nẵng thế nào? | HungThinhReals

Ngày 16/11, kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 14 đã biểu quyết trải qua Nghị quyết về tổ chức triển khai chính quyền trực thuộc TP tại TPHCM với tỷ trọng tán thành đạt 87,14% trên tổng số đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Từ đó, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Luật tổ chức triển khai chính quyền trực thuộc địa phương đã được sửa đổi, bổ trợ update 1 trong những mỗi điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 47/2019/QH14; Quốc hội quyết nghị chính quyền trực thuộc địa phương ở TPHCM (tại đây gọi tắt là TP) là cấp chính quyền trực thuộc địa phương, gồm có HĐND TP và Ủy Ban Nhân Dân TP. chính quyền trực thuộc địa phương ở quận tại TP là Ủy Ban Nhân Dân quận.

Ủy Ban Nhân Dân quận là cơ quan hành chính nhà nước ở quận, triển khai những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy Ban Nhân Dân, quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP.

chính quyền trực thuộc địa phương ở phường tại TP là Ủy Ban Nhân Dân phường. Ủy Ban Nhân Dân phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, triển khai những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này, theo phân cấp của Ủy Ban Nhân Dân TP, Ủy Ban Nhân Dân quận, Ủy Ban Nhân Dân TP thuộc TP và theo ủy quyền của Ủy Ban Nhân Dân, quản trị Ủy Ban Nhân Dân quận, TP thuộc TP. Việc tổ chức triển khai chính quyền trực thuộc địa phương ở những huyện, TP, xã, thị trấn của TP được triển khai theo quy định của Luật tổ chức triển khai chính quyền trực thuộc địa phương.

Nghị quyết này còn có hiệu lực thực thi thi hành từ thời khắc ngày 1/1/2021. Việc tổ chức triển khai chính quyền trực thuộc TP quy định tại Nghị quyết này được triển khai từ thời khắc ngày 1/7/2021. Trường hợp có quy định không giống nhau về cùng một yếu tố giữa Nghị quyết này với luật, nghị quyết khác của Quốc hội được phát hành trước thời khắc Nghị quyết này còn có hiệu lực thực thi thi hành thì áp dụng theo quy định của Nghị quyết này.

Tính từ lúc ngày 1/7/2021, Ủy Ban Nhân Dân quận, Ủy Ban Nhân Dân phường triển khai nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị quyết này. Trường hợp chưa chỉ định được quản trị, Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân quận, phường thì quản trị, Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân quận, phường nhiệm kỳ năm nhâm thìn – 2021 tiếp tục triển khai nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này Tính đến khi quản trị, Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân quận, phường thế hệ được chỉ định.

Văn phiên phiên bản của chính quyền trực thuộc địa phương ở quận, phường được phát hành trước thời gian ngày 1/7/2021, nếu không được cơ quan có thẩm quyền thay thế hoặc bãi bỏ thì vẫn được áp dụng.

Theo Đoàn ĐBQH TPHCM, toàn nước hiện có 3 TP được phép tổ chức triển khai chính quyền trực thuộc TP, gồm TP TP TP.Hà Nội, TP TP. Đà Nẵng và TPHCM.

rõ ràng: Quốc hội có Nghị quyết số 97/2019/QH14 (ngày 27/11/2019) cho phép thử nghiệm quy mô chính quyền trực thuộc TP tại TP TP TP.Hà Nội và Nghị quyết số 119/2020/QH14 (ngày 19/6/2020) cho phép thử nghiệm tổ chức triển khai quy mô chính quyền trực thuộc TP và 1 trong những mỗi cơ chế, quyết sách đặc thù trở nên tân tiến TP TP. Đà Nẵng. Từ đó, TP TP TP.Hà Nội không tổ chức triển khai HĐND ở cấp phường còn TP TP. Đà Nẵng không tổ chức triển khai HĐND cấp quận, phường.

Chính quyền đô thị TPHCM khác Hà Nội, Đà Nẵng thế nào? - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 13 HĐND Quận Thủ Đức. Khi tổ chức triển khai quy mô chính quyền trực thuộc TP, TPHCM sẽ không còn hề HĐND cấp quận, phường.

So với TPHCM, tổ chức triển khai chính quyền trực thuộc TP tại nhị TP TP TP.Hà Nội và TP. Đà Nẵng có sự khác lạ. Thứ nhất là về cơ sở pháp luật. Đề án tổ chức triển khai chính quyền trực thuộc TP tại TP TP TP.Hà Nội được xây dựng khi chưa tồn tại Luật sửa đổi, bổ trợ update 1 trong những mỗi điều của Luật tổ chức triển khai cơ quan chỉ đạo của nhà nước và Luật tổ chức triển khai chính quyền trực thuộc địa phương năm 2019. Do đó, việc không tổ chức triển khai HĐND ở những phường là trái pháp luật. Vì vậy, Quốc hội phải có Nghị quyết 97 cho phép thử nghiệm không tổ chức triển khai Hội đồng nhân dân ở phường.

Đề án tổ chức triển khai chính quyền trực thuộc TP tại TP TP. Đà Nẵng được xây dựng khi Luật sửa đổi, bổ trợ update 1 trong những mỗi điều của Luật tổ chức triển khai cơ quan chỉ đạo của nhà nước và Luật tổ chức triển khai chính quyền trực thuộc địa phương năm 2019 chưa tồn tại hiệu lực thực thi thi hành. Nghị quyết số 119 còn tồn tại 1 trong những mỗi nội dung về quyết sách khác quy định ở những luật pháp tương quan. Do đó, Nghị quyết 119 phải cho phép thử nghiệm việc không tổ chức triển khai Hội đồng nhân dân quận, phường và những quyết sách đặc thù.

trong lúc đó, Đề án tổ chức triển khai chính quyền trực thuộc TP tại TPHCM được xây dựng sau thời khắc Luật sửa đổi, bổ trợ update 1 trong những mỗi điều của Luật tổ chức triển khai cơ quan chỉ đạo của nhà nước và Luật tổ chức triển khai chính quyền trực thuộc địa phương năm 2019 đã có hiệu lực thực thi. Vì vậy việc không tổ chức triển khai HĐND ở phường, quận đã được quy định ở luật khi Quốc hội cho phép.

khác lạ thứ nhị là về cơ sở thực tiễn. Theo Đoàn ĐBQH TPHCM, TP TP TP.Hà Nội chưa triển khai thử nghiệm không tổ chức triển khai HĐND quận, huyện, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội khóa 12.

Chính quyền đô thị TPHCM khác Hà Nội, Đà Nẵng thế nào? - Ảnh 2.

Kỳ họp thứ 22 HĐND TPHCM trình làng vào trong thời gian ngày 10/11 vừa qua. Trong tương lai, HĐND TPHCM sẽ triển khai nhiệm vụ giám sát, đảm bảo quyền hạn cho toàn bộ những người dân dân ở cấp quận, phường.

trong lúc đó, TPHCM và TP TP. Đà Nẵng là nhị TP triển khai thử nghiệm không tổ chức triển khai HĐND quận, huyện, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội. TPHCM đã có kinh nghiệm tay nghề thực tiễn hơn 6 năm từ kết quả thành công xuất sắc của quy trình triển khai thử nghiệm không tổ chức triển khai HĐND quận, huyện, phường trên diện rộng. con số đơn vị chức năng hành chính thử nghiệm nhiều nhất toàn nước (gồm toàn bộ 24 quận, huyện và 259 phường) từ thời khắc năm 2009 tới năm năm nhâm thìn theo Nghị quyết số 26 của Quốc hội và việc thử nghiệm đạt kết quả tốt.

Thứ ba là khác lạ về tổ chức triển khai chính quyền trực thuộc TP. Tại TP TP TP.Hà Nội, theo Nghị quyết số 97, chính quyền trực thuộc địa phương của TP, quận, huyện, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền trực thuộc địa phương gồm có HĐND và Ủy Ban Nhân Dân. chính quyền trực thuộc địa phương ở phường thuộc quận là Ủy Ban Nhân Dân phường.

Còn tại TP TP. Đà Nẵng, theo Nghị quyết 119, chính quyền trực thuộc địa phương ở TP, huyện, xã là cấp chính quyền trực thuộc địa phương, gồm có HĐND và Ủy Ban Nhân Dân. chính quyền trực thuộc địa phương ở những quận và phường thuộc quận tại TP là Ủy Ban Nhân Dân quận, Ủy Ban Nhân Dân phường. trong lúc đó tại TPHCM, chính quyền trực thuộc địa phương ở TPHCM, TP thuộc TPHCM; huyện, xã, thị trấn là cấp chính quyền trực thuộc địa phương gồm có HĐND và Ủy Ban Nhân Dân. chính quyền trực thuộc địa phương ở quận và phường tại TPHCM là Ủy Ban Nhân Dân quận, Ủy Ban Nhân Dân phường.

Theo Đoàn ĐBQH TPHCM, việc tổ chức triển khai chính quyền trực thuộc TP không riêng gì có bao hàm quy định máy bộ chính quyền trực thuộc địa phương có tính đặc thù ở TP lớn nhưng có những quy định đặc thù về phân cấp quản trị và vận hành, quyết sách tài chính để làm cho máy bộ hành chính hoạt động và sinh hoạt lợi nhuận cao hơn nữa, tự nhận trách nhiệm cao hơn nữa.

những nội dung này so với TPHCM đã được Quốc hội quy định qua một Nghị quyết riêng. Đó là Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về thử nghiệm cơ chế, quyết sách đặc thù trở nên tân tiến TPHCM. Vì vậy, triển khai chính quyền trực thuộc TP ở TPHCM theo Đề án cơ quan chỉ đạo của nhà nước trình Quốc hội mang ý nghĩa đồng điệu, trọn vẹn, khác với khi 2 TP TP TP.Hà Nội và TP. Đà Nẵng triển khai thử nghiệm chính quyền trực thuộc TP.

Keyword: chính quyền trực thuộc TP TPHCM khác TP TP.Hà Nội, TP. Đà Nẵng thế nào? | HungThinhReals

Tham Gia liên minh Bất Động Sản Nhà Đất Hưng Thịnh

💝 những Dự Án BĐS khu công trình xây dựng BĐS Nhà Đất Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm góp vốn đầu tư Bất Động Sản Nhà Đất Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm Tin Tức Bất Động Sản Nhà Đất tại : https://hungthinhreals.com/tin-tuc/tin-tuc-thi-truong/

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
0937 00 59 68