Hiệp hội BĐS Tp.HCM nói gì về quy định mới về nhà ở xã hội?

Hiệp hội BĐS Tp.HCM nói gì về quy định mới về nhà ở xã hội? | HungThinhReals

HoREA hoan nghênh Bộ Xây dựng sẽ trình Chính phủ phát hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày một/4/2021 sửa đổi, bổ sung update một vài điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP “Về phát triển và quản trị nhà ở xã hội”, xuất hiện hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày ký. 

vào đó, xuất hiện nhiều nội dung mới, như quy định tổng cộng nhiều dự án công trình nhà ở thương mại từ 2 héc-ta trở lên khái niệm khu đô thị nổi trội và khu đô thị loại I; từ 5 héc-ta trở lên khái niệm khu đô thị loại II, loại III phải dành 20% quỹ khu đất ở vào dự án công trình để xây dựng nhà ở xã hội; khái niệm nhiều dự án công trình dưới 02 héc-ta khái niệm khu đô thị nổi trội và khu đô thị loại I, hoặc dưới 5 héc-ta khái niệm khu đô thị loại II, loại III không phải dành 20% quỹ khu đất ở vào dự án công trình để xây dựng nhà ở xã hội (trước đây quy định tổng cộng nhiều dự án công trình nhà ở thương mại không phân biệt quy mô diện tích S đều phải dành quỹ khu đất vào dự án công trình để phát triển nhà ở xã hội.

vào đó, dự án công trình từ 10 héc-ta trở lên phải xây dựng nhà ở xã hội vào dự án công trình; dự án công trình dưới 10 héc-ta được lựa chọn tiến hành theo một vào 3 phương thức, hoặc xây dựng nhà ở xã hội vào dự án công trình, hoặc trao đổi bằng quỹ nhà ở xã hội khác xuất hiện tiện ích xấp xỉ, hoặc trị giá cả bằng tiền để nộp ngân sách nhà nước); hoặc quy định thời hạn vay ưu đãi lên tối nhiều không thực sự 25 năm (trước đây quy định thời hạn vay tối thiểu 15 năm); hoặc tiền đặt cọc thuê nhà ở xã hội chỉ từ là một – 3 tháng tiền thuê (trước đây quy định thời hạn vay tối thiểu 15 năm, hoặc phải đặt cọc từ 03 – 12 tháng tiền thuê nhà như quy định trước đây); hoặc giao cho Bộ Xây dựng hướng dẫn quy định về ĐK, yếu tố lựa chọn nhà dự án dự án công trình dự án xây dựng nhà ở xã hội, kỳ vọng sẽ xử lý được vướng mắc về việc đấu thầu lựa chọn nhà dự án dự án công trình nhà ở xã hội khái niệm nhiều thửa khu đất công là khu đất “sạch.

tuy nhiên Nghị định số 49/2021/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung update một vài điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP) mới vừa được phát hành và xuất hiện hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày 01/04/2021, nhưng do vẫn tồn tại một vài vướng mắc, không ổn, nên Hiệp hội nhận thấy rất cần phải thu hút xem xét xử lý tiếp, để hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội khái niệm nhiều dự án công trình dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu khu đô thị (tại đây gọi là dự án công trình nhà ở thương mại), ví dụ:

Thứ nhất, quy định nhà dự án dự án công trình nhà ở thương mại nhỏ hơn 2 héc-ta tại nhiều khu đô thị loại nổi trội và loại I, hoặc nhỏ hơn 5 héc-ta tại nhiều khu đô thị loại II và loại III không phải dành quỹ khu đất 20% làm nhà ở xã hội là không phù tương thích với Luật Nhà ở và không công bình.

Thứ hai, Tại Khoản 2 Điều 5 (mới) Nghị định số 100/2015/NĐ-CP quy định “trường hợp dự án công trình dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu khu đô thị xuất hiện quy mô sử dụng khu đất nhỏ hơn 2 héc-ta tại nhiều khu đô thị loại nổi trội và loại I hoặc nhỏ hơn 5 héc-ta tại nhiều khu đô thị loại II và loại III thì nhà dự án không phải dành quỹ khu đất 20% và xuất hiện nhiệm vụ nộp tiền sử dụng khu đất cho toàn cảnh diện tích S khu đất của dự án công trình theo quy định của luật pháp về khu đất đai”.

Hiệp hội nhận thấy, quy định “nhà dự án không phải dành quỹ khu đất 20%” để làm nhà ở xã hội khái niệm nhiều trường hợp dự án công trình dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu khu đô thị xuất hiện quy mô sử dụng khu đất nhỏ hơn 2 héc-ta tại nhiều khu đô thị loại nổi trội và loại I hoặc nhỏ hơn 5 héc-ta tại nhiều khu đô thị loại II và loại III, là không phù tương thích với Luật Nhà ở 2014, do Khoản 2 Điều 16 Luật Nhà ở quy định “tại nhiều khu đô thị loại nổi trội, loại 1, loại 2 và loại 3 thì nhà dự án dự án công trình xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần khu vực S khu đất ở vào dự án công trình sẽ dự án xây dựng tập hợp hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ.

khái niệm nhiều loại khu đô thị còn sót lại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào ĐK ví dụ của địa phương để yêu cầu nhà dự án phải dành một phần khu vực S khu đất ở vào dự án công trình sẽ dự án xây dựng tập hợp hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội” và với Khoản 4 Điều 26 Luật Nhà ở 2014 quy định trách nhiệm ở trong nhà dự án dự án công trình xây dựng nhà ở thương mại phải “dành diện tích S khu đất ở sẽ dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật vào dự án công trình để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của luật pháp về nhà ở.

Hiệp hội nhận thấy, Luật Nhà ở 2014 chỉ xuất hiện một cách hiểu đúng, đó là tổng cộng nhiều nhà dự án dự án công trình nhà ở thương mại tại nhiều khu đô thị loại nổi trội, khu đô thị loại I, loại II, loại III và nhiều khu đô thị còn sót lại đều phải dành một phần khu vực S khu đất ở vào dự án công trình sẽ dự án xây dựng tập hợp hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội. 

Chính vì thế nên Điều 5 (cũ) Nghị định số 100/2015/NĐ-CP sẽ quy định nhà dự án dự án công trình nhà ở thương mại “không phân biệt quy mô diện tích S khu đất”, tại nhiều khu đô thị loại nổi trội, loại I, loại II và loại III phải dành một phần khu vực S khu đất ở vào dự án công trình sẽ dự án xây dựng tập hợp hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.

Nhưng, Điều 5 (mới) Nghị định số 100/2015/NĐ-CP không thể sử dụng cụm từ “không phân biệt quy mô diện tích S khu đất” và lại quy định dự án công trình nhà ở thương mại “nhỏ hơn 2 héc-ta tại nhiều khu đô thị loại nổi trội và loại I hoặc nhỏ hơn 5 héc-ta tại nhiều khu đô thị loại II và loại III thì nhà dự án không phải dành quỹ khu đất 20% và xuất hiện nhiệm vụ nộp tiền sử dụng khu đất cho toàn cảnh diện tích S khu đất của dự án công trình”, xuất hiện nghĩa là nhiều dự án công trình nhà ở thương mại dưới 2 héc-ta, hoặc dưới 5 héc-ta (nêu trên) thì không phải tiến hành nhiệm vụ dành một phần khu vực S khu đất ở dự án công trình để phát triển nhà ở xã hội, nên không phù tương thích với Luật Nhà ở, Quy định nó lại tạo ra tình trạng không công bình giữa nhiều dự án công trình nhà ở thương mại.

ví dụ vượt trội, một dự án công trình nhà ở thương mại xuất hiện quy mô diện tích S 1,9 héc-ta (dưới mức 2 héc-ta) tại khu vực trung tâm TP. Xì Gòn Xì Gòn, xuất hiện tổng mức dự án hàng trăm ngàn tỷ VNĐ, xuất hiện tiềm năng đạt tỷ suất lợi nhuận cao, nhưng không phải tiến hành nhiệm vụ dành 20% khu đất ở của dự án công trình để phát triển nhà ở xã hội. Nhưng, một dự án công trình khác xuất hiện quy mô 2,1 héc-ta (thuộc trường hợp xuất hiện từ 2 héc-ta trở lên) tại huyện ngoại thành, xuất hiện tổng mức dự án chỉ tầm vài trăm tỷ VNĐ, tỷ suất lợi nhuận thấp hơn rất nhiều, nhưng phải tiến hành nhiệm vụ dành 20% khu đất ở của dự án công trình để phát triển nhà ở xã hội.

Theo HoREA, qua ví dụ trên đây cho thấy, Luật Nhà ở 2014 sẽ rất đúng và công bình, khi quy định tổng cộng nhiều nhà dự án dự án công trình nhà ở thương mại tại nhiều khu đô thị loại nổi trội, loại 1, loại 2 và loại 3 đều phải dành một phần khu vực S khu đất ở vào dự án công trình sẽ dự án xây dựng tập hợp hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ và tại Điều 5 (cũ) Nghị định số 100/2015/NĐ-CP sẽ quy định 02 nhóm dự án công trình, khái niệm dự án công trình xuất hiện quy mô từ 10 héc-ta trở lên, thì nhà dự án phải dành 20% diện tích S khu đất ở để xây dựng nhà ở xã hội vào dự án công trình; khái niệm dự án công trình nhà ở thương mại xuất hiện quy mô dưới 10 héc-ta, thì nhà dự án được lựa chọn tiến hành theo một vào 03 phương thức (nêu trên) để tiến hành trách nhiệm phát triển nhà ở xã hội.

Keyword: Hiệp hội BĐS Tp.HCM nói gì về quy định mới về nhà ở xã hội? | HungThinhReals
Tham Gia hiệp hội BDS nhà và phố Hưng Thịnh

💝 nhiều dự án công trình BĐS Tại: https://hungthinhreals.com/

💝 Nhóm dự án BDS nhà và phố Tại : https://www.facebook.com/groups/Batdongsan/

💝 Xem Thêm Tin Tức BDS nhà và phố tại : https://hungthinhreals.com/tin-tuc/tin-tuc-thi-truong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
0937 00 59 68